Нашите цели:

Утвърждаване на училището като привлекателен образователно възпитателен, културен, спортен и информационен център на местната общност.

Осигуряване на знания и личностни умения у учащите се чрез квалифицирани учители с педагогически дарби и стремеж към иновации.

Грижа и внимание към всеки ученик, зачитане на човешкото достойнство, творчески подход за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света.

Ред и сигурност, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

КОНТАКТИ: с.Любен Каравелово, община Аксаково, област Варна

Директор: Веска Донева, тел.0885944923

Заместник-директор административно-стопанска дейност: С. Георгиева, тел. 051103/277

еmail: ou_vazov_lk@abv.bg