Планове и програми за учебната 2023/2024 година

Планове и програми за учебната 2022/2023 година

Правила за мрежова информационна сигурност

Годишен план на възпитателната дейност

ГОДИШЕН ПЛАН

Годишна програма за целодневна организация на учебния ден

Етичен кодекс на училищната общност

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ

Механизъм за сътрудничество и координиране на работата при случаи на деца в риск

Организация на учебния процес

План за гражданско образование и възпитание

План на УКБППМН

План професионално ориентиране

План-киберинциденти

Политика за подкрепа на личностното развитие на учениците

Политика на развитие на училищната общност

ПРАВИЛА за стипендии в ОбУ

Правилник за вътрешния трудов ред

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Правилник за пропускателния режим

ПРАВИЛНИК МЕДИАЦИЯ

Програма за превенция на ранното отпадане на ученици от училище

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността

Училищна програма за превенция на агресивното поведение

Училищна програма за работата по проблемите на наркоманията, сектите и детската престъпност

Планове и програми за учебната 2021/2022 година

ПРАВИЛНИК МЕДИАЦИЯ

Правилник за пропускателния режим

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

правилник за вътрешния трудов ред

Политика за подкрепа на личностното развитие на учениците

ПЛАН ЗА РАБОТА при КОВИД

План дейността на училището по безопасност на движението,охрана на труда и защита при природни и др. бедствия

Механизъм-за-сътрудничество-и-координиране-

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА

ГРАФИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

годишна програма за целодневна организация на увп

годишен план възпитателна работа

Планове и програми за учебната 2020/2021:

 

 

Планове и програми за учебната 2019/2020:

 

 

Планове и програми за учебната 2018/2019:

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛЕН МЕХАНИЗЪМ

Програма за предоставяне на равни възможности на деца и ученици от уязвими групи
Програма за превенция на отпадането