ПРИЕМ 1-ВИ КЛАС

ПЛАН- ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В І КЛАС ЗА УЧЕБНА 2020 / 2021 ГОДИНА
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ
ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИТЕ В І КЛАС ЗА УЧЕБНА 2020 / 2021 ГОДИНА
от 02.06.2020г. до 30.06.2020г.

 

ПРИЕМ 1-ВИ КЛАС

ПЛАН- ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В І КЛАС ЗА УЧЕБНА 2019 / 2020 ГОДИНА

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИТЕ В І КЛАС ЗА УЧЕБНА 2019 / 2020 ГОДИНА

от 01.06.2019г. до 31.06.2019г.

ПЛАН- ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В І КЛАС ЗА УЧЕБНА 2018 / 2019 ГОДИНА

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИТЕ В І КЛАС ЗА УЧЕБНА 2018 / 2019 ГОДИНА

от 01.06.2018г. до 29.06.2018г.

 

ПЛАН- ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В І КЛАС ЗА УЧЕБНА 2017 / 2018 ГОДИНА

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИТЕ В І КЛАС ЗА УЧЕБНА 2017 / 2018 ГОДИНА

от 30.05.2017г. до 07.06.2017г.

подаване на документи в канцеларията на училището от 08.00 ч. до 16.00 ч.

Необходими документи:

– заявление от родителя / настойника по образец;

– акт за раждане на детето – оригинал и копие ;

– декларация по образец за съгласие или несъгласие за целодневна организация на обучение;

– удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал / представя се след 31.05.2017 г. до 05.06.2017г.

– В случай, че дете не е посещавало подготвителна група , родителите следва да декларират това обстоятелство.

-подаване на молби/заявления по образец за записване на учениците, с приложени необходими документи до 31.05.2017г.

– записване от 31.05.2017г.  до  05.06.2017г.

– изнасяне на списъците за записаните ученици в І клас – 05.06.2017г.

-записване на класираните ученици се извършва до 07.06.2017г., само с оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група.

-попълване на свободни места до 15.09.2017г.

Критерии за приеманена ученици в І клас за учебна 2017/ 2018г.

-завършили подготвителна  група  в ОУ”Иван Вазов”с.Л.Каравелово, общ.Аксаково;

-деца на служители в училището;

-деца живеещи в близост до учебното заведение;

-при наличие на други деца от семейството обучаващи се в училището;

– деца – близнаци,  социално слаби,сираци;

– деца със СОП;

– деца живеещи в съседни села, където няма училище.

м.септември– Родителска среща в  стая на подготвителна група

                                                                                               Директор : /В.Донева/