Съдържание

 

 1. Въведение
 2. Състояние на образователната институция
 3. Анализ на вътрешната среда
 4. Анализ на външната среда

III. Основни цели, задачи и приоритети за развитие на образователната институция

 1. Мисия
 2. Визия
 3. Стратегически цел
 4. Принципи и приоритети
 5. Индикатори за постигане на целите
 6. I Дейности за реализиране на целитеи приоритетите
 7. V. Финансово обезпечаване на дейностите
 8. Заключение

 

 

Участници в работната група по изготвяне на документа:

 1. Веска Донева– директор на ОУ «Иван Вазов» с. Любен Каравелово
 2. Сияна Георгиева – заместник- директор
 3. Магнолия Пенева– представител на ученическия съвет
 4. Милена Димова– председател на обществения съвет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата стратегия е разработенана основание новата динамика на социално-икономическите процеси и обществените очаквания за по-високо качество на образователната и възпитателна дейност.

Стратегията е съобразена с Националните стратегии и програми за развитие на образованието и обучението, Закона за предучилищното и училищно образование, Държавните образователни стандарти в системата на предучилищното и училищното образование, Проектите и Програмите за развитието на образованието на национално равнище, както и други законови и подзаконови нормативни документи, приоритетите на националната и регионалната политика и спецификата на образователното звено.

Основни принципи при разработването на Стратегията са общоприетите училищни ценности, произтичащи от Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето, Национална стратегия за учене през целия живот  2014-2020 г., Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020г.), Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020 г.), Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020 г.) и Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри.

Очакваният резултат от прилагането на стратегията е да се постигне новокачество на образованието в ОУ «Иван Вазов» на базата нанепрекъснатото самоусъвършенстване и квалификация на колегията, за създаване и прилагане на иновации в полза на развитието на ученика.

 

 1. СЪСТОЯНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ

 

 1. Анализ на вътрешната среда

Училището на територията на село Любен Каравелово е Основно Училище „ Иван Вазов“ . В него се обучават 230  ученика от Подготвителна група , I – VII клас , обединени в 11 паралелки. От всичките 230 ученика , 107 са момчета и 123 са момичета.

През годините в училището се наблюдава движение на учениците

Причини:

 • Висок процент икономическа емиграция
 • Мултиетнически състав на населението
 • Слаба заинтересованост на част от родителите относно образованието на децата
 • Академичен стил на учебните програми и големия обем информация
 • Социално – икономически и битови проблеми

Педагогически персонал

Педагогическия персонал е общо 21 учители, ; от които 20 жени и 1 мъж

 • Директор – 1
 • Старши учители, начален етап на основното образование– 4
 • Учители , начален етап – 6
 • Учител , подготвителна група– 1
 • Старши учители, общообразователен предмет – 5
 • Учители, общообразователен учебен предмет – 4

 

Непедагогически персонал

Заместник Директор Административно – Стопанската Дейност   – 1

Главен счетоводител – 1

ТРЗ -1

Домакин – 1

Огняр – 1

Хигиенист – 4

По възраст данните са :

Педагогически                 Непедагогически

Под 30 години                                –                                     1

От 31 до 34 години                         3                                     –

От 35 до 39 години                         4                                     1

От 40 до 44 години                         2                                     4

От 45 до 49 години                         3                                     1

От 50 до 54 години                         4                                     –

От 55 до 59 години                         1                                     –

От 60 до 64 години                         2                                     –

Над 64 години                                 2                                     2

 

Училището разполага със съвременен компютърен кабинет и зала за танци. Няма материална база за кабинети по предмети и физкултурен салон.

Изградени са ученически формации, като :

 • „ Народни танци“ – две групи ;
 • „ Народно пеене“ – две групи;
 • отбор по гражданска защита;
 • приобщаващо образование – 4 ученика със СОП
 • Клуб „ Весел хулиган“
 • Клуб „ Спортувам , за да не палувам“

Учениците убедително се представят в местни , общински , регионални , национални конкурси в областта на творчеството , спорта , танцовото и музикалното изкуство.

 

През последните две – три години училището работи по  редица проекти с реализирането на които се обогати материалната база, естетизира се средата , в която учат децата и учениците.

 

 

Силни страни на Основно Училище „ Иван Вазов“

 

Дългогодишни традиции и резултати в образователната дейност, съобразена с динамичното социално-икономическо развитие на региона;

 • Осигурява обучение от Подготвителна Група , І –VII клас.

Основно образование – начален етап и прогимназиален етап.

Създадени условия за целодневна организация на учебния процес. Сформирани групи за целодневна организация на училищната дейност (І– VІI клас).

 • Добра реализация на учениците в страната ;
 • Призови места на общински, областни и конкурси в различни области.
 • Висок процент успешно завършена степен на образование – Завършващите основно образование учениците продължават на 100 % образованието си.
 • Изградени ученически формации като ученически съвет, установени традиции на ученическо  самоуправление.
 • Приобщаване на ученици в неравностойно положение – със специални образователни потребности, хронични заболявания, в риск, даровити и талантливи.
 • Добра материална база – модерно обзаведени класни стаи, компютърна зала, спортна площадка.
 • Наличие на мултимедия във всички класните стаи.
 • Оборудван компютърен кабинет.
 • Библиотека с богат библиотечен фонд
 • Достъп до интернет, който обхваща 100% от територията на училището.
 • Парно отопление.
 • Учебно-технически средства – преносими компютри, техника за размножаване, скенер.
 • Въведени иновации – образователен сайт,  наличие на информационни програмни продукти.
 • Зала за народни танци.
 • Ученически стол.
 • Електронна система за видеонаблюдение.
 • Сигурност – специален пропусквателен режим.

 

Педагогически персонал:

Висококвалифициран учителски състав.

 • директор, 7 старши учители, 6 учители, 2 старшиучители ГЦОУД,4 учители ГЦОУД, ресурсен учител, 1 учител ПГ.Носители на професионално-квалификационни степени са 50 % от учителския колектив. Директор II ПКС, учители  са сII ПКС – 2 ,  с V ПКС-8.
 • Системен контрол върху качеството на ОВП.
 • Екипност в работата на ръководството и учителите.
 • Осигуреност на ресурсен учител, социален работник, медиатор в общността.
 • Методически обединения и вътрешноучилищни комисии – извеждане и обмен на успешни педагогически практики.
 • Изградена система за повишаване квалификацията на учителите.
 • През последните 3 години движение при педагогическите специалисти има в прогимназиален етап и при сформиране на ГЦОУД във връзка с целодневната организация на учебния процес.
 • Подкрепата за начинаещи учители е приоритет за училищното ръководство. Помощ се оказва на начинаещи учители чрез определяне на наставници, участие в методически обединения, дискусии, помощ при планирането на урочната дейност и оценяването, участие в класни и урочни дейности на други учители.
 • Изградена система на открити уроци на педагогическите кадри – « Да споделим опит» .
 • Във връзка със Стратегията за повишаване на грамотността на учениците два пъти през годината се засича четивната техника на учениците – първи – седми клас.

 

Управление, образование и възпитание

 • Осигуряване на свободен, неограничен и равен достъп до образование.
 • Високи стандарти на предлаганото образование.
 • Дългогодишни традиции и резултати в образователната дейност, съобразена със социално-икономическото развитие на региона.
 • Работеща и ефективна вътрешна нормативна уредба.
 • Средище за съхраняване на българската идентичност и активен проводник на историята и културата.
 • Ритуализация на училищния живот.
 • Сайт на училището.
 • Училищният учебен план задоволява желанията и потребностите на учениците чрез ИУЧ и ФУЧ.
 • Индивидуални и групови консултации на ученици в риск .
 • Гаранция за живота и здравето на участниците в ОВП.
 • Добра координация и обмен на информация между класни ръководители, ръководството на училището при работа с учениците с проблемно поведение.
 • Приобщаващо образование – ученици с проблемно поведение и ученици носители на слаби оценки.
 • Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна училищна възраст.

 

Работа по национални програми и проекти;

Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейскитеструктурни и инвестиционни фондове, Националната програма „С грижа за всеки ученик“ 2015 /2016 г; Национална програма „За по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст“ се осигурява безплатна закуска на всеки ученик от ПГ, първи – седми клас клас;  НП „Без свободен час в училище“, схема „Училищен плод“ ; схема „ Училищно мляко“– ДФ Земеделие.)

 

Финансови ресураси

 • Добро управление на финансовите средства в условията на делегирани бюджети.
 • Обективност, публичност и достъпност при разработване и управление на бюджета.
 • Управленска култура на ръководството и връзка между управленските функции: планиране, организиране, координиране, мотивиране, контрол.
 • Допълнителни финансови приходи отучастие в проекти, спонсорство
 • Коректно и редовно обезпечаване   на средствата за заплати и възнаграждения, осигурителни вноски, ДТВ, средства за облекло.

Разнообразен и богат годишен календар и спортни прояви;

Изяви на учениците по различни интереси;

Популяризиране на специфични за региона традиции (празници,  ритуали);

Партньорство и заинтересовани страни

 

 • Обществен съвет.
 • Местни структури – Дирекция „Образование“ към община Аксаково, РУО – Варна, сътрудничество с ДПС- Аксаково, РУ „Полиция“-Аксаково, МКБППМН, Дирекция „Социално подпомагане“- Аксаково и Варна, Отдел за закрила на детето, Регионален център ПППО и др.
 • Културни институти, неправителствени организации и др.

 

Слаби страни

Поради демографските промени намалява броя на прием в Подготвителна Група и първи клас на учениците

Ниско входно ниво на знания на постъпващите ученици, нисък успех;

Недостатъчна мотивация на учениците;

Намалява процентът на заинтересованите и активни родители;

 

Трудности при намиране на квалифицирани учители по математика и физика и астронамия.

Недостатъчни умения за справяне с ниската мотивация за учене.

 

Голям брой извинени и неизвинени отсъствия – анализ на причините и набелязване на мерки за намаляване на отсъствията:

Социалната и демографската среда в България за последните десет години се характеризира с особености, типични за страните в преход към пазарна икономика. Основните процеси в икономическото развитие са намаляване на жизнения стандарт на населението, разширяване на бедността, повишаване на безработицата, социална изолация на малцинствата. Особено тревожна е тази констатация за ромите, чийто брой е на 100% в нашето училище.

В ОУ « Иван Вазов» – с. Л. Каравеловосе обучават ученици от 4 населени места в общината – / с. Л. Каравелово , с. Засмяно , с.Водица, с. Крумово  /

Най-често заявяваната причина за преместване на учениците в друго училище е промяна местоживеенето на семейството.

Учениците са намалели с …  в сравнение с началото на учебната година.

За предходната учебна година в началото учениците са били … –  с … повече (по-малко) в сравнение с тази учебна година. Запазва се тревожната тенденция за намаляване броя на учениците. Друга причина е миграцията в чужбина и други населени места.

Съществува тенденция за увеличаване броя на отсъствията на учениците през последните години в национален мащаб. Причините за това могат да се обобщят в следните групи:

– икономически – ниски доходи на населението, безработни родители, спад в жизненото равнище;

– социални – родителска незаинтересованост и липса на контрол, отрицателно въздействие на средата, лоши битови условия, проблемни семейства, разведени родители;

– педагогически – липса на създадени навици за посещение на училище и учене, трудности в усвояването на учебния материал, сложност на учебното съдържание, липса на интерес към някои предмети, умора в края на учебния ден;

– психологически – липса на мотивация и перспектива, стеснителност, агресивност, неразбиране и конфликти със съученици и учители;

– етнокултурни – свързани с традициите, обичаите, ценностите на различните социални групи и етнически общности.

В училището няма отпаднали ученици поради отсъствия и слаб успех. Всички ученици  до 16години са обхванати.

Работи се по „Механизъм за оценяване на риска от отпадането на учениците от училище“. Чрез него ранно се идентифицират учениците в риск, откриват се и се предотвратяват причините за отпадане. В началото на всяка учебна година класният ръководител попълва  индивидуална карта за оценка на риска. Съобразно тази оценка той работи по отстраняване на причините за отпадане на учениците от училище. Има и план на дейностите по отпадането от училище на ниво клас, ниво училище, работа с родителите.

Допуснатите неизвинени отсъствия са по следните причини:

 1. Отсъствия от закъснения;
 2. Неприсъствие в отделни учебни часове за деня;
 3. Системното отсъствие от някои учебни часове поради непроявен интерес към определени учебни предмети;
 4. Тежко материално състояние на семейството;
 5. Липса на системен родителски контрол;
 6. Част от учениците се отглеждат от роднини, на които не са предоставени права на настойници (родителите са в чужбина).

 

 

През учебните години причини за отпадане от образователната система са:

 • навършване на 16-годишна възраст и нежелание за продължаване на образованието;
 • ранни бракове на ученици от ромски произход;
 • миграция на семейства в чужбина.

 

Намалява броят на второгодниците и се увеличава броят на завършващите ученици.

 

 

Рискове и опасности

 

Икономическа нестабилност, предпоставка за безработица;

Постоянен ръст на миграция;

Обедняване на населението;

Отрицателно влияние на  обкръжаващата среда върху образователно-възпитателния процес.

Нисък социален статус и недостатъчен авторитет на българския учител, застаряващ учителски състав и феминизация на учителската професия.

Влошаване на здравословното състояние на учителите и повишаване на риска от професионални заболявания.

Ниска заинтересованост на голяма част от родителите към случващото се в училище.

Трудности при поддържане на оптимален състав от квалифицирани учители по определени предмети.

 

Възможности

(Дейности за преодоляване на рисковете)

Анализ на демографската перспектива на региона в период 3-5 години;

Привеждане на план-приема на училището в съответствие с демографските тенденции в период 2018-2022 г.;

Преодоляване на кампанийния характер на дейността по приема за следващата учебна година и превръщането и в първостепенна задача;

Изграждане на система за проследяване на реализацията на учениците;

Повишаване на квалификацията и обмяна на добри педагогически практики сред учителите;

Осъвременяване на материално-техническата база ;

Прилагане на иновативни методи и подходи в учебната и възпитателна работа с учащите се;

Привличане на учениците като партньори  в разработване и реализиране на проекти.

Обогатяване на извънкласната, спортната и художествената дейност/самодейност;

Създаване на оптимални условия за изучаване на чужди езици и информационно-комуникативни технологии;

Създаване на толерантна мултиетническа среда в училището – разработване и прилагане на разнообразни форми и програми за деца с трудности и дефицити в обучението с цел тяхното приобщаване.

Превенция на противообществените прояви.

Ранно идентифициране на децата в риск чрез проучване и оценка на потребностите и интересите на учениците.

Откриване и предотвратяване на причините, довеждащи до отпадането на децата от училище.

Прилагане на принципа „Учене през целия живот“.

Възможности за изява на талантливи ученици.

Адаптиране на стила и методите на работа на учителите и ориентиране на обучението към потребностите на обществото.

Високи изисквания към собствената научна и педагогическа подготовка. 

Използване на все по-нови модерни технологии и интерактивни методи в обучението.

Ефективност на работата на МО за повишаване подготовката на учителите и споделяне на добри практики.

Преодоляване на рутинността и формалното изпълнение на служебните задължения.

Подобряване на трудовата дисциплина.

Възможност за кариерно развитие.

Разширяване възможностите за  вътрешноучилищнаи извънучилищна квалификационна  дейност.

Непрекъснато включване на родители в училищни инициативи и съвместни дейности.

Непрекъснато преосмисляне и актуализиране на училищните политики с оглед новите реалности и  изисквания на участниците  в ОВП.

Оптимизиране на работата с изоставащи ученици в ФУЧ и ИУЧ.

Непрекъснат мониторинг на дейностите в ОВП.

Дейности за издигане имиджа на училището.

Оптимизиране на екипната работа в различни направления.

Осъвременяване на МТБ и продължаване внедряването на иновации на базата на ИКТ.

Подобряване на инфраструктурата.

Изграждане на физкултурен салон

Разширяване капацитета на  видеонаблюдение.

Намаляване на риска от достъп на външни лица в сградата на училището и създаване условия за инциденти.

Стимулиране на дарителската дейност.

Разширяване на партньорствата с правителствени и неправителствени организации и представители на бизнеса.

Включване на общинската власт като активен партньор на училището.

 

 1. Анализ на външната среда

Образователната институция функционира в условията напроменена и агресивна среда, която оказва силно влияние върху мотивите за учене, асъщо така и върху поведението на учениците. Основният, очертаващ се проблем есвързан с намирането на адекватна реакция, засягаща преобразуването напедагогическата система, промяна на целите, технологиите, отношението и стила наработа на учителите. Решаването на тази трудна задача преминава презмотивационната сфера на педагозите, а това е изключително деликатен и чуствителенпроблем на днешното време.

 

Анализ на тенденциите на външната среда

Политическа

 • Стратегическата цел на новия Закон за предучилищното и училищното образование е повишаване на качеството на образованието и предотвратяване на ранното отпадане на учениците от училище
 • Качественапромяна в методитеи организацията наобучение
 • Внедряване наиновации на базатана ИКТ
 • Ново отношениекъм ученика иучителя
 • Въвеждане навътрешно и външнооценяване
 • Нова образователна структура
 • Децентрализация

 

Икономическа

 

 • Нестабилна икономика
 • Ниски доходи на семействата
 • Безработни родители
 • Ниско заплащане на учителския труд
 • Недоразвит преход към пазарно стопанство
 • Свиване наразходната част отбюджета научилището,рестриктивенбюджет
 • Отпадане на ученици
 • Недостатъчна материална осигуреност на ученика
 • Нискамотивация научителите заотговорно исъзнателноотношение къмпрофесионаланитеим задължения

 

Социална

 

 • Влошаване на демографските показатели
 • Ниска заинтересованост на родителите
 • Отрицателно влияние насредата върхувъзпитанието научениците имотивите заучене
 • Нисък социален статус на учителите
 • Влияние на икономическата криза
 • Влошенокачество на животаи предпочитания замигриране вчужбина
 • Неефективнасоциална политиказа хората внеравностойноположение
 • Липса намотиви всемейството запотребност отобразование
 • Общественатърпимост къмотрицателнитеявления вобществото ипрестъпността
 • Намаляване броя на учениците
 • Нарастване насоциалнитеразличия междуучениците
 • Ниски мотиви за учене
 • Негативно отношение към училището
 • Очертаваща секриза за учителскикадри, нежеланиена студентите да сереализират вучителскатапрофесия

 

Изводи

 

Външната среда оказва неблагоприятно въздействие върху развитието на българскотоучилище. Най-силно изразени негативни фактори са икономическата и социалнатасреда, които имат определящо значение. Прогнозите за тяхното развитие и влияниеса противоречиви. От една страна, като член на Европейския съюз България щепреследва целите на догонване и изравняване със стандартите на икономическо исоциално развитие на останалите страничленки. От друга – нарастват опасенията зарецесия в Евросъюза поради влиянието на световната финансова криза. При тазинеопределеност е трудно да се предвиди тенденцята в развитието на тези два фактора.Може обаче да приемем на базата на сегашното им състояние, че те ще запазятнегативното си въздействие върху образователната система.

 

III. ОСНОВНИ ЦЕЛИ, ПРИНЦИПИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ

МИСИЯ

Мисията на ОУ „ Иван Вазов“ с. Любен Каравелово е да създаде възможно най-добрите условия за личностно развитие на всеки ученик.

Нашата цел е да подготвим българските граждани за учене през целияживот, чрез предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и изисквания за качество. Да дадем възможност на подрастващото поколение да се развива като отговорна и активна част от обществото. Осигуряване на равен достъп и  подкрепа за развитие и приобщаване в системата  на училищното образование на учениците като предпоставка за равноправна и пълноценна личностна реализация.

ОУ „ Иван Вазов“ чрез постоянната си работа създава гаранции за качествено образование на децата и младите хора, обучавани в училището, като част от съвременното демократично общество, придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими, да се трудят и проявяват високо гражданско съзнание. 

 

ВИЗИЯ

Училище с традиции училище сбъдеще

Утвърждава ОУ „ Иван Вазов“ като конкурентно способно училище с непрекъснато обновяваща се материална база, със съвременни технологии и интерактивни методи на преподаване; училище, което ангажира, насърчава и подкрепя всяка отделна личност да получи образование, съответстващо на потребностите на съвременния живот; училище, в което постоянно се усъвършенстват професионалните умения на педагозите и е обособена общност от ученици, учители и родители, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

 

 • Повишаване качеството и ефективността на учебно-възпитателната работа;
 • Придобиване и непрекъснато усъвършенстване на  знанията и уменията у учениците по общообразователните предмети;
 • Формиране на нов тип поведенчески модели у учениците, в основата на които е залегнало взаимното зачитане и умение да отстояват правата си, достойнство и толерантност, национална идентичност и зачитане правата на всеки;
 • Създаване на условия за перманентно повишаване квалификацията на преподавателите с оглед на новите изисквания, които се поставят пред професионалното образование;
 • Завоюване на все по-голямо доверие сред обществеността;
 • Участие в общински, национални и международни програми и проекти на Европейския съюз и тяхното реализиране на практика;
 • Утвърждаване на чувството за принадлежност и дълг към училището от всеки ученик и учител;

 

ПРИНЦИПИ НА РАЗВИТИЕТО

 

Автономност

 

Училището, като част от  системата на образованието ползва автономия да провежда собствена политика, отговаряща на държавните образователни изисквания.
Отчетност

 

Всички участници в образователната и възпиталната дейности отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефикасност, ефективност и резултатност на политиките.
Ефективност

 

Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото въздействие.
Законосъобразност

 

Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия съответстват на Конституцията на Република България, на законите и другите нормативни актове.
Сътрудничество

 

Успешната образователна и възпитателна политика – начален и прогимназиален етап  – се основава на широко участие в сътрудничество с други институции – от концепцията до изпълнението.
Отговорност

 

Всички членове на педагогическата колегия и помощно-обслужващия персонал, ангажирани в образователната, вазпитателната и обслуждащата дейност, осъществявана в училището, носят отговорност за постигане на трайни ефекти с дългосрочно въздействие.
Ориентираност към личността Най-важната задача за нас, е успехът на отделната личност.
Равен достъп Всеки ученик постъпил в училището има право да получи качествено образование, което отговаря на нуждите и способностите му.
Единство в многообразието

 

Обучението, подготовката и възпитанието на децата и младите хора се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на училищната образователна политика и общо културно-езиково пространство.
Гъвкавост

 

Образователната и възпитателната дейност е ориентирана към многообразните личностни потребности и предоставя възможности за свободен избор на обучаваните.
Новаторство

 

Административното ръководство и педагогическата колегия демонстрира воля и възможности за възприемане на нови подходи и философии с цел постигане на по-добри резултати.

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА

 

 1. Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и подготовка.
 2. Усъвършенстване системата за квалификация и педагогическите специалисти.
 • Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище.
 1. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците и нарастващата взискателност на родителите.
 2. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището ;
 3. Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общественост и органи.
 • Създаване на условия за личностна изява, инициатива и творчество на учениците чрез извънкласни форми и създаване на условия за осмисляне на свободното време.
 • Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на училището.
 1. Изпълнение на Национална стратегия за„Учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година”.
 2. Участие в национални програми и проекти.
 3. Изграждане на училищна е-политика

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 • Дял на отпадащите от общия брой учещи – общо и по образователни етапи.

 

 • Относителен дял на преждевременно напусналите образование и обучение.

 

РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 

 1. Брой неизвинени и извинени отсъствия
 2. Резултати от национални външни оценявания
 3. Дял на учениците, повтарящи класа – общо и по образователни степени и етапи
 4. Брой семейства, създадени от лица под 18 години
 5. Брой раждания във възрастовата група под 18 години
 6. Брой деца, преминали и регистрирани в детска педагогическа стая
 7. Брой деца, жертви на престъпления

 

 1. I ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

 

ПН I. Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и подготовка:

 

ЦЕЛИ:

 

 • Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати.
 • Усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване и успешно участие във външното оценяване.
 • Засилване на възпитателната работа с оглед пълноценно личностно развитие.
 • Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.
 • Постигане на положително отношение към училището и предлаганото образование.
 • Намаляване дела на преждевременно напусналите училище и прибиране и задържане на учениците подлежащи на задължително обучение.
 • Засилване ролята на училищното настоятелство при определяне цялостната политика на училището.
 • Развитие на компютърните умения на училищната общност.
 • По-широко навлизане на нови методи на преподаване (интерактивност).

 

ДЕЙСТВИЯ

 

 • Качествено обучение по всеки учебен предмет иповишаване нивото на познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание и овладяване на компетентности.
 • Издигане равнището на родноезиковата подготовка. Акцент върху грамотността (български език и математика).
 • Утвърждаване на чуждоезиковото обучение.
 • Създаване на условия за изяви  на  учениците и конкретизиране на работата с ученици със специални образователни потребности, ученици, срещащи затруднения в усвояването на учебния материал.
 • Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Откриване на заложбите на всяко дете и насочване на развитието му в област, в която то ще изяви най-добре своя потенциал. Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с учениците.
 • Диференциация  на  обучението  по  посока  на желания   и възможности на обучението по следните основни направления – български  език  и литература, чужди езици, математика, информационни технологии, природни науки,музика, изобразително изкуство, и спорт.
 • Демократизиране и хуманизиране на дейността в училище с цел постигане на висока успеваемост от страна на  учениците.
 • Насърчаване на публичните изяви  на учениците.
 • Реализиране на гражданско ,здравно образование, екологично и интркултурно обучение, изграждане на навици за здравословен начин на живот в детска възраст и по време на ранното полово съзряване.
 • Запазване едносменен режим на обучение и задържане на децата в училище чрез реализиране на целодневно обучение за учениците до VII клас.
 • Изнасяне на уроци в културни институти и институции, свързани с културно-историческото наследство.
 • Приемане на учебен план с атрактивни профили и обучение в ИУЧ за  задържане на учениците, обучаващи се в училището и привличане на такива от други училища.
 • Реализиране на системна и целенасочена рекламна стратегия за привличане и задържане на ученици.
 • Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити образователни модели, свързани с повишаване успеваемостта на учениците в обучението.
 • Подготовка на  учениците за продължаване на образованието Професионално ориентиране на учениците, завършващи основно образование, съобразно техните интереси и възможности.
 • Привеждане дисциплината  на учениците в съответствие с новите обществени реалности.
 • Стриктно спазване на изискванията на водещи закони, наредби, правилници, правила.
 • Засилване взаимодействието с родителите, разширяване на възможностите за участието им в управлението на училището и усъвършенстване на статута на обществения съвет.
 • Използване на създадени видеоматериали (вкл. специализирани видеолекциии) и интерактивни уроци.
 • Повишаване  на  социалните умения  на  учениците  чрез  подпомагане  на физическото, социалното и личностното им развитие.
 • Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване на позитивни модели на поведение.
 • Подкрепа на изявата и развитието на даровитите деца и ученици.
 • Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно развитие.
 • Развитие на включващо образование за учениците със специални образователни потребности и изграждане на училище, съобразено със специфичните им потребности.

 

 • Засилване положителното отношение към училището като институция от страна на ученици и родители. Съпричастност към училищния живот.
 • Реализиране на положителна училищна атмосфера, влияеща благоприятно върху развитието на учениците.

 

ПН ІІ. Усъвършенстване на системата за квалификация

 

Цели:

 

 • Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите в училището.
 • Продължаващо изграждане на система за квалификация.
 • Поддържане на изградената система за кариерно развитие на учителите.
 • Синхронизиране на квалификациите в училището с потребностите на учителите.
 • Предоставяне на възможности за получаване на индивидуална квалификация при интерес и нужда.
 • Повишаване на изискванията към работата на учителите.
 • Квалификация на учителите за работа с ученици в риск от отпадане.

 

 Действия:

 

 • Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на учителите, на административния персонал и на ръководството.
 • Използване на разнообразни форми на квалификационна работа – проблемна група, практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научна-практическа конференция, информация от библиотека, интернет.
 • Създаване на възможност за повишаване на постигнатата професионално-квалификационна степен за всеки член на педагогическата колегия.
 • Обвързване на постигната професионално-квалификационна степен с допълнително материалното стимулиране, предвидено във вътрешните правила за работна заплата.
 • Повишаване ефективността на педагогическия контрол. Повишаване на изискванията към работата на учителя чрез засилване на вътрешно-училищната контролна дейност.
 • Създаване на условия  за повишаване реалните резултати от обучението – засилване качеството  на предварителната подготовка, спазване задълженията произтичащи законовите и подзаконови нормативни актове и вътрешните правилници.
 • Квалификация на учителите по въвеждането на нови учебни програми.
 • Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с приложни компютърни програми и изготвяне на продукти, предполагащи интегрирането на отделни предметни области и междупредметни връзки чрез интерактивни методи на преподаване и информационните технологи.
 • Обмен на информация и съобщения чрез електронна система.
 • Участие във всички форми за квалификация, организирани на регионални ниво.
 • Създаване   и  използване   на  електронни  документи   от  задължителната  училищна документация.
 • Обвързване на кариерно развитие със системата за диференцирано заплащане.
 • Активно участие в системата от стимули за повишаване на мотивацията на педагогическите кадри за професионално усъвършенстване и тяхната активност в развитието на иновативни практики.
 • Разширяване и усъвършенстване на моделите и формите за контрол.
 • Усъвършенстване на условията и реда за провеждане на вътрешното оценяване, в това число квалификация на учителите за прилагане на нови форми за оценяване на знанията и уменията на учениците.
 • Създаване на условия за квалификация на учителите за използване на различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание.

 

ПН ІІІ. Утвърждаване на училището като научно, културнои спортно средище:

     

Цели:

 • Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.
 • Утвърждаване на ИКТ в обучението с оглед подготовката на учениците за работа и живот в информационното общество.
 • Реализиране на ефективна рекламна кампания за  постиженията на училището.
 • Поддържане  на интернет страница на училището с възможности за поставяне на въпроси,  даване  на мнения и предложения, публикуване на вътрешно-училищни нормативни документи, бланки, съобщения, постижения на учители и ученици, предстоящо в училището, галерия със снимки.
 • Създаване на информационен център в училището с публикуване за свободен достъп на тематични разпределения, разработени теми, вътрешни нормативни документи, бланки, рисунки, поезия, снимки и други, на училищните сървъри.

   

Действия:

 • Приемане и изпълнение на ежегодна програма за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.
 • Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в детски и младежки конкурси от регионален, национален и международен ха­рактер.
 • Участие на училищни формации и индивидуални участници в различни изяви.
 • Приемане и изпълнение на ежегодна програма за организиране на ученическия отдих и извънкласни дейност.
 • Предоставяне на свободен достъп на училищната база за провеждане на различни видове дейност.
 • Организиране на спортни състезания по различни видове спорт,  домакин на които е училището.
 • Организиране на културни празници в училището на районно и градско ниво.
 • Организиране на информационни дейности в училището на районно и градско ниво за учители, администрация и ученици.
 • Разработване на училищни проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта.
 • Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на физическото, социалното и личностното им развитие.
 • Разширяване на създаването и използването на електронно учебно съдържание.
 • Реализиране на условия за достъп и участие в международни образователни програми и подобряване на условията за мобилност.
 • Осигуряване на достъп до добри международни образователни ресурси, специализирани учебни помагала и услуги
 • Засилено чуждоезиково обучение и обвързване на резултатите с равнищата, дефинирани в Европейската езикова рамка.
 • Изпълнение на дейностите по Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН и организираните на общинско  и областно ниво.
 • Всеки учител и възпитател организира и провежда минимум по една дейност свързана с изява на ученици пред родители на учебна година.

 

ПН ІV. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците и нарастващата взискателност на родителите

 

 

Цели:

 • Откликване на изискванията на обществото за устойчива образователна система с безусловна публичност и прозрачност на управление и състояние.
 • Възползване от всички възможности за комуникация в реално време, улесняващо   получаването   на желаното и по-качествено образование от всички точки на света.
 • Създаване на условия за изява на всички ученици в съответствие с техните желания и възможности.
 • Създаване на условия за приемственост между различните класове и етапи
 • Развиване ефективността на връзката учител-родител
 • Възпитаване на качества за работа в конкурентна среда чрез участието в извънкласни форми.
 • Създаване на условия за въвеждането на информационните технологии в организирането и провеждането на учебния процес по всички учебни предмети.
 • Чрез творческото развитие на учениците да се работи ак­тивно в посока утвърждаване на училището не само като образо­вателен, но и като духовен и културен център

 

Действия:

 • Развиване по всякакъв начин на достъпа до новите информационни технологии.
 • Задоволяване желанията на учениците за допълнително обучение в ФУЧ и ИУЧ.
 • Диференцирана работа с учениците със специфични образователни интереси.
 • Поддържане на училищната локална мрежа за връзка с Интернет на всички нива, класни и административни стаи на училището.
 • Обогатяване на часовете по литература с театрални сценични разра­ботки от професионални актьори и общинските културни институции.
 • Участие в различни форми на алтернативно обучение и възпитание, свързани с творческото развитие на подраства­щите.
 • Осъществяване на диалог с младежките организации за решаването на актуални проблеми на учениците.
 • Развитие на включващото образование за децата и учениците със специални образователни потребности.
 • Изграждане на подкрепяща среда за учениците със специални образователни   потребности   чрез   осигуряване   на   архитектурен,   информационен и комуникационен достъп в училището.
 • За постигане на по-добър диалог с учениците и родителите им е необходимо осъществяване на подготовка за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа, за общуване и социализация.
 • Изграждане и поддържане на система за връзка с родителите чрез eлектронната поща по схемата: училищно ръководство – класен ръководител – родител.
 • Редовно актуализиране на училищния сайт
 • Информиране на родителите чрез информации на училищния сайт и съобщения на електронната поща за възможностите за участие на техните деца в национални, регионални и училищни състезания и конкурси

 

ПН V. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището

 

Цели:

 • Реализиране на стратегия за закрила здравето и безопасността на учениците в училището.
 • Провеждане на дългосрочни действия, касаещи здравното образование, физическата култура, гражданските права и  творческите дейности на подрастващите, отнасящи се до непосредствената сигурност и безопасност на децата  в училището.
 • Реализиране на  конкретни мерки, основаващи се на принципите на превантивен контрол и дейности за ограничаване и преодоляване на опасностите.
 • Създаване   на  устойчиви   механизми   и   инструменти  за   гарантиране   на сигурността и здравето на децата и учениците.

 

Действия:

 • Ежегодно изготвяне на раздел от плана на училището в изпълнение на този приоритет.
 • Стриктно спазване системата на дежурство в училище, осъществяване на вътрешен контрол чрез създаване на комисии по спазването на дежурството.
 • Изготвяне на вътреучилищни нормативни актове, съобразени с целта на това приоритетно направление за постигане на яснота и стабилност на училищната организация.
 • Засилен контрол по изпълнение на дейностите, свързани с осигуряване безопасни условия на обучение, дейността на комисиите по безопасност на движението, противопожарна охрана, гражданска защита и провеждане часа на класа.
 • Изготвяне и реализиране на Програма за превенция на насилието и агресията сред учениците.
 • Изготвяне и реализиране на ежегодна здравно-образователна програма.
 • Изпълнение на Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд в училището.
 • Поддържане на системите за видеонаблюдение и охрана на училището и подобряване на безопасността на материалната база.
 • Създаване на подкрепяща среда за деца и ученици, склонни към насилие и агресия.
 • Възпитаване на умения и поведение при кризисни и екстремни ситуации.
 • Провеждане на практическо обучение (периодично, два пъти годишно) – проиграване на основни бедствени ситуации (земетресение, наводнение, пожар, производствена авария, терористичен акт).
 • Изготвяне и изпълнение на Графици за обучение на учениците за действия при бедствия, аварии, катастрофи и  пожари.
 • Осигуряване на адекватно здравно обслужване в училището.
 • Осигуряване на условия за ученическо хранене.
 • Възпитаване на устойчиви навици и умения за здравословно хранене. Прилагане на европейска схема и национално участие за предоставяне на плодове и зеленчуци.
 • Изграждане на навици за здравословен начин на живот в детска възраст и по време на ранното полово съзряване.
 • Изготвяне и реализиране на Програма за здравно образование.
 • Посещение на РЗИ във връзка със здравното образование на учениците.
 • Обявяване дни на плодовете и зеленчуците веднъж седмично в начален етап.
 • Превенция на зависимости (тютюнопушенето, употребата на алкохол и наркотични вещества) сред учениците.
 • Изготвяне и реализиране на учебни програми за превенция на употребата на наркотици, на инфектиране с ХИВ/СПИН, на насилието над и между деца в училището.
 • Изготвяне и реализиране на Програма за екологично образование и екологосъобразно поведение.
 • Изготвяне и изпълнение на Графици за провеждане на обучението по безопасност на движението.
 • Внедряване на доброволческа система за обучение и взаимопомощ на ученици.
 • Организиране на информационни кампании чрез тематични изложби, брошури, плакати и видеофилми, свързани със здравословното хранене.

 

ПН VI. Взаимодействие с родителската общност,сътрудничество и активни връзки с общественост и органи

     

ЦEЛИ

 • Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите им.
 • Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията в съответствие със Закона за предучилищно и училищно образование.
 • Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското образование.
 • Спазване на единни педагогични изисквания за поведение и успеваемост.
 • Изграждане на работеща система от взаимовръзки и обратна информация за поведението и успеваемостта на учениците.
 • Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на проблема с безпричинните отсъствия.

 

ДЕЙСТВИЯ

 • Развиване на способностите и нагласите за конструктивно решаване на проблемни ситуации.
 • Повишаване на уменията за работа с родители.
 • Изграждане на съдържателен и многообразен учебно-възпитателен процес.
 • Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка с  ученика и неговите родители.
 • Изпълнение на Правилника за дейността на училището за ограничаване на безпричинните отсъствия.
 • Стриктно спазване графика за консултации и приемно време.
 • Планиране на съвместни дейности с родителите.
 • Търсене мнението на родителите по различни въпроси и отчитането му при вземане на решения.
 • Своевременно представяне на информация за:
 • успеха и развитието на учениците в образователно-възпитателния процес;
 • спазването на училищната дисциплина;
 • уменията на децата за общуване с учениците и учителите;
 • интегрирането на учениците в училищната среда;
 • посещаемостта на учебните часове от учениците;
 • отсъствията на ученика от учебни часове,
 • започване на процедура по налагане на наказание;
 • възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;
 • напредъка и/или проблеми на децата им.
 • Предоставяне на възможност и оказване на необходимото съдействие на родителите за:
 • срещи с класния ръководител и преподавателите по предмети в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 • участие в различни форми на комуникация (общи родителски срещи, индивидуални срещи);
 • изразяване на мнение и представяне на предложения за развитие на училището;
 • присъствие и участие във форми за решаване на въпроси, които засягат права и интереси на детето им;
 • провеждане на консултации със специалисти по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците;
 • осигуряване посещаемостта на ученика в училище;
 • явяване в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора;
 • намиране на нови форми за общуване;
 • правата на родителя в процедурата по налагане на наказание;
 • присъствие на родител при изслушване на ученик и да изрази мнение при налагане на наказания на ученик.
 • Търсене на сътрудничество и поддържане на активни връзки по различни въпроси на образователно-възпитателния процес с:
 • РУО и МОН;
 • Областната управа;
 • Общинската управа;
 • Общинските съветници;
 • Районното полицейско управление и Детска педагогическа стая към него;
 • Местната общественост;
 • Неправителствени организации, дарители и спонсори;
 • Културни и образователни институции

 

ПН VII. Осигуряване на условия за личностна изява, инициатива и творчество на учениците чрез извънкласни форми и създаване на условия за осмисляне на свободното време.

 

ЦЕЛИ

 • Създаване  на условия за активна извънкласна дейност с учениците.
 • Представяне на добри педагогически практики за работа с децата.
 • Развиване форми на ученическо самоуправление.
 • Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни дейности.
 • Развиване работата на клубове по интереси и по национални програми.
 • Популяризиране постиженията на учениците и  учителите.

 

ДЕЙСТВИЯ

 • Развиване дейността на клубовете по интереси. Специално внимание към заниманията със спорт и изкуства.
 • Осъществяване оптимално ниво на вътрешна мотивация у учениците чрез съдържателна учебно-възпитателна работа, свързана с училищни и извънучилищни мероприятия и дейности:

– участия в състезания, олимпиади, конкурси, изложби;

– екскурзии с учебно-възпитателна цел;

– участияразлични спортни форуми;

– отбелязване на тържествени събития и ритуали от националния и религиозния календар;

– представяне на творческа “продукция” на клубовете по интереси;

 • Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.
 • Поддържане на ефективно работещи клубове по интереси.
 • Оптимизиране работата на ученическия училищен парламент.
 • Активно съдействие, стимулиране и подпомагане на творческите инициативи на учениците от стрна на училищния колеткив.
 • Представяне и популяризиране на резултатите от участията на учениците в състезания, олимпиади, конкурси, изложби.
 • Избор на иновативни и съдържателни форми за представяне на резултатите от работата с учениците пред родителите.
 • Информиране и стимулиране на учениците да участват в конкурси, състезания, олимпиади.
 • Осъществяване на активно взаимодействие с Общински Детски комплекс, като форма за развитие и изява на интересите и възможностите на учениците.
 • Осигуряване на възможности за развитие на интересите и способностите на учениците чрез обучение извън задължителното учебно време и ангажиране на свободното им време.
 • Организация за представяне и популяризиране на резултатите на учениците от състезания и олимпиади.
 • Утвърждаване традицията за поздравителни адреси до родители на изявени ученици.
 • Своевременно отразяване на участия и постижения в извънкласни и извънучилищни дейности чрез връчване на сертификати за участие, грамоти и др. форми .
 • Осигуряване на материали за работа на клубовете по интереси.
 • Проучване и реализиране желанията на учителите за организиране на регионални и общински състезания по различни направления.
 • Връчване на ежегодна награда „Ученик на годината“ на патронния празник на училището.

 

ПН VIII. Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на училището

 

ЦЕЛИ

 • Създаване  на условия за активна образователно-възпитателна дейност с учениците.
 • Подобряване състоянието на външната и вътрешната среда.
 • Поддържане естетическия вид на околната среда.
 • Повишаване на привлекателността на учебния процес и на училищната среда, в това число привличане на повече млади учители, учители по езици, информатика, изкуства, подобряване на учебната материално-техническа база.

 

ДЕЙСТВИЯ

Подобрения във външната среда:

 • Подобряване състоянието на външната среда – училищния двор и прилежащите площи.
 • Подобряване на условията за ученически спорт и нормалното провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт.
 • Поддръжка на оградата.
 • Поддръжка на местата за почивка.

 

Подобрения във вътрешната среда:

 • Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи – класна стая, коридори, фойаета,
 • Промяна облика на класните стаи в училището. Всеки учител с помощта на училищното ръководство, реализира дейности за подобряване на интериора  на работната среда.
 • Поддържане постигнатото високо ниво на технологично развитие.
 • Изпреварващо предоставяне на учителите на модерна и достъпна техника за осъществяване на интерактивно обучение.
 • Поддържане на пожаро-известителната система.
 • Поддържане на системите за видеонаблюдение.
 • Поддържане състоянието на сервизните помещение и своевременното отремонтиране при нужда.

 

Поддържане на модерна ИКТ среда:

 • Участие в Националната образователна мрежа (НОМ).
 • Развитие на благоприятна среда за развитие на електронно образователно съдържание.
 • Поддържане висока скорост на интернет свързаност.
 • Осигуряване  на  ефективна  ИКТ среда  за  съхраняване  и  използване  на електронно съдържание.
 • Активно участие в електронната свързаност на българските училища.
 • Поддържане на изградената надеждна и гъвкава ИКТ инфраструктура с цел обезпечаване и повишаване на ефективността на учебния процес и управлението на административната дейност.
 • Поддържане на безжичната инфраструктура (тип Wi-Fi свързаност) на територията на училището.
 • Дооборудване и поддръжка на комуникационната инфраструктура на училището – ежегодно обновяване и допълване на част от хардуера.
 • Постоянно поддържане на компютърната зала в училището (компютри, терминали, мултимедийни проектори) с оглед все по-активното навлизане на технологии в учебния процес.
 • Използване на интегрирани платформи в обучението и управлението – мобилни технологии, оформяне и поддържане на административна система за централизирано управление на училищната дейност с оглед оптимизация на разходите и подобряване на управлението.
 • Активно използване   на   иновативни   технологии   в   образованието реализирано в училището (интерактивни   дъски, специализирано ИТ оборудване по предмети – музика, технологии и чужд език).
 • Използване на „облачни“ технологии.
 • Създаване на условия за постоянна връзка между учителите и учениците с цел дистанционно поставяне на задачи и получаване на очаквани резултати.
 • Създаване на система за връзка с родители и ученици през интерне
 • Използване на видео уроците от сайта „Уча се“ чрез корпоративен училищен абонамент.

 

ПН IX.Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година”

 

ЦЕЛИ

 • Въвеждане на нови форми на обучение.
 • Насърчаване и развиване на неформалното и формалното учене през целия живот.
 • Развитие квалификацията на педагогическия и административния  персонал.
 • Прилагане на образователен подход, който подпомага развитието на всички учещи и допринася за изграждането на мислещи, можещи и инициативни личности, способни да се справят с промените и несигурността.

 

ДЕЙСТВИЯ

Развитие на ефективни партньорства с ДИУУ-София,ДИПКУ-Варна, ДИПКУ-Стара Загора за практическата реализация на непрекъсната квалификация на работещите в училището.

Подсигуряване и насърчаване достъпа до различните форми на непрекъснато образование с цел придобиване на необходими нови умения.

Продължаване и даване възможност на повече ученици да се обучават в самостоятелна форма на обучение.

 

Разширяване на възможностите за учене в училищната библиотека.

Насърчаване на подготовката и квалификацията на преподавателите за постигане висок престиж на българския учител и ефективно управление на образованието в училището.

Активно участие в националните програми, финансирани от държавния бюджет и европейски програми, администрирани от МОН.

Насърчаване на извънкласните и извънучилищните, и на други алтернативни учебни дейности като възможности за увеличаване на привлекателността на училището.

Разширяване на интегрираното чуждоезиково обучение (CLIL) като общ приоритет на ЕС в извънкласни и в извънучилищни форми.

Развиване на партньорствата и сътрудничеството между училището и други центрове за обучение, читалища и неправителствени организации.

Развитие на европейски партньорства като допълнителен инструмент за въвеждане на добри практики.

Развитие на електронните умения на учители и администрация.

Развитие на дистанционни методи за обучение.

 

 

ПН Х. Участие в национални програми и проекти:

 

ЦЕЛИ

 1. Участие на училищната общност във всички проекти и национални програми обявени от МОН и покриващи нашите потребности.
 2. Развитие на конкурентно-способността на училището.

 

     ДЕЙСТВИЯ

Участие в национаните програми:

 1. „Информационни   и   комуникационни   технологии (ИКТ) в училище“, чиито цели са свързани с бързото и навременно въвеждане на съвременните технологии в образователния процес и интернет свързаност.
 2. Намаляване емисиите на вредни вещества в околната среда; подобряване на микроклимата в училище и създаване на условия за нормално протичане на учебния процес; подобряване на санитарно-хигиенните условия и намаляване на загубите на енергия и водни ресурси.
 3. „Модернизация на материалната база в училище“,

която цели възстановяване и модернизиране, създаване и поддържане на обекти, съоръжения и инфраструктура чрез съвременни технологии за гарантиране на висока функционалност и максимална сигурност при експлоатация.

 1. „Училището – територия на учениците“, която цели да задържи учениците по-дълго време в училище, чрез предоставяне на възможност за работа по различни интерактивни инициативи, събития, проекти.
 2. „Система за национално стандартизирано външно оценяване“, чиято основна цел е задължителното оценяване на знанията и уменията на учениците в края на всеки образователен етап (IV, VII, клас) чрез национални стандартизирани изпити.
 3. „Съфинансиране от министерството на образованието и науката на общински инвестиционни проекти, насочени към подобряване на материалната база в училищата“. Целта е да се приложи адекватен на реформата в системата подход, който да позволи приемственост и установяване на трайна тенденция към достигане на съвременните европейски и световни стандарти по отношение състоянието на сградния фонд, обзавеждане и оборудване, сигурност и ефективност при експлоатацията на материалната база.
 4. „Диференцирано заплащане“, чиято цел е да мотивира развитието на учителите като ключов елемент от системата за повишаване на качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес.
 5.  „С грижа за всеки ученик“- модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по  общообразователна подготовка“, с която осигуряваме възможност за допълнително обучение както на деца с изявени способности, така и на деца, които имат проблеми с усвояване на учебния материал. Програмата мотивира учителите за работа с учениците, отчитайки индивидуалните им способности и интереси.
 6. Национална програма за по-пълно  обхващане  на учениците в задължителна училищна възраст, като се осигурят условия за достъп до образование на тези ученици   без   разлика   по   отношение   на   етническа принадлежност, пол, произход и вероизповедание чрез създаване  на  възможност  за  всеки  да  се  обучава независимо от неговото местоживеене и икономическо положение   чрез   следните   направления:

–       „Осигуряване   на   учебници   и   учебни   помагала   за учениците в I – VII клас в държавните, общинските и частните училища в Република      България“;

–       „Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко (чай), включително млечно-кисели продукти на всеки ученик в I – IV клас и в подготвителните групи и класове”.

 1.  „Модернизация на материалната база в училище“ – модул „Създаване на достъпна архитектурна среда“.
 2.  „Училище без насилие“ – модел на МОН и УНИЦЕФ за обща училищна политика срещу насилието и тормоза.
 3. „На училище без отсъствие”, мярка „Без свободен час“ – Заместване на отсъстващи учители в училището.
 4. Подпомагане на физическото възпитание и спорта на учениците по реда на ПМС №129/11.07.2000
 5. Реализиране на системата за национално стандартизирано външно оценяване в ІV и VІІ клас
 6. Информиране и подпомагане дейността на колегията по проект BG051P0001- 4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти (УСПЕХ)“ през учебните години.

16.Изграждане  втори етаж  на  помощната сграда.

Вътрешно-училищни проекти

– Активно обучение на всички колеги за работа с интерактивна дъска.

– Въвеждане на иновативни технологии в образованието реализирано в училището (интерактивни дъски, специализирано ИТ оборудване по предмети – музика, технологии природни науки и чужд език).

– обучение на колегията за използване на Google диск и Google

 

 

 1. Участие в национални програми и проекти:  

ЦЕЛИ:

 1. Участие на училищната общност във всички проекти и национални програми обявени от МОН и покриващи наши потребности.
 2. Развитие на конкурентно-способността на училището.

 ДЕЙНОСТИ:

 1. Участие в национаните програми и проекти:
 • „Развитие на педагогическите кадри” . Програмата осигурява допълнителни възможности за продължаваща квалификация и за надграждане на ключови професионални компетентности на педагогическите кадри с цел подобряване качеството на българското образование и обучение, постигане на по- висок обществен статут на педагогическите кадри за утвърждаване ролята им на ключов фактор в общество, основано на знанието.
 • „Информационни   и   комуникационни   технологии (ИКТ) в училище“, чиито цели са свързани с бързото и навременно въвеждане на съвременните технологии в образователния процес и интернет свързаност.
 • „Система за национално стандартизирано външно оценяване“, чиято основна цел е задължителното оценяване на знанията и уменията на учениците в края на всеки образователен етап (IV,VII клас) чрез национални стандартизирани изпити.
 • „Осигуряване   на   учебници   и   учебни   помагала   за учениците в I – VII клас в държавните, общинските и частните училища в Република      България“;
 • „Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко (чай), включително млечно-кисели продукти на всеки ученик в I – IV клас и в подготвителните групи и класове”.
 • Подпомагане на физическото възпитание и спорта на учениците по реда на ПМС №129/11.07.2000 г.

 

ПН ХI. Училищна е-политика

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Интернет промени –  навиците и начините за получаване на информация и знания при децата. Днешните ученици учат не само в училище и в семейството, а все повече – от Интернет.

Интернет все повече се налага като водещо поле за представяне и връзка на училището като институция. Всяко действие във виртуалното пространство има своите последици и реакции. Голяма част от Интернет базираните възможности са достъпни на не особено висока цена. Необходимо е да се възползваме разумно от предоставените възможности.

 

ОСНОВНИТЕ ОБЛАСТИ

в които е насочена е-политиката на училището са:

 1. Продължаващо модернизиране и развитие на материално-техническата база на училището в сферата на информатизацията (компютърна и друга техника, интранет и интернет свързаност);
 2. Продължаващо внедряване в образователния процес на новите информационни и комуникационни технологии с цел повишаване на ефективността на образователно-възпитателния процес;
 3. Развитие на информационно-методическа среда на училището като елемент от виртуалната му среда.

Работата в тази област ще способства за професионалното развитие на учителите, включително и по отношение на още по-пълното използване на ИКТ в обучението;

 1. Развитие на условия за самореализация и повишаване на информационно-технологичната (цифровата) компетентност на обучаваните.

Целта е да се изгражда гражданин на новото информационно общество, като се подготви за успешна социализация в информационната среда.

 1. Продължаващо развитие на ИКТ в управленската дейност на училището, чрез различни компютърно базирани и WEB базирани е-инструменти;

 

   Основните области на интервенция ще се реализират чрез следните

СТРАТЕГИИ

 1. Стратегия за информационните технологии – фокусирана върху развитето на ИТ инфраструктура (компютри, свързаност, софтуер, периферия);
 2. Стратегия за информационните системи – тя се отнася до свързването на изграждането на информационни системи с нуждите на училището от модерни форми за получаване и използване на информацията;
 3. Стратегия за информационен мениджмънт – насочена към определяне на начина по който училището управлява своите основни дейности в областта на информационните технологии и информационните системи.

 

ДЕЙСТВИЯ

 

 1. Активно и безопасно използване на Интернет в полза на обучението и възпитанието.
 2. Връзка с Интернет – навсякъде в училището.
 3. Използване на социалните мрежи за популяризиране на училището.
 4. Месечна публикация на училищния вестник в сайта на училището
 5. За всяка провеждана в училището дейност да се създава снимков материал и обяснителен текст от организаторите, с цел предоставяне за публикуване в сайта на училището.
 6. Използване на електронни фактури.
 7. Използване на електронен подпис.
 8. Внасяне на осигуровки в НАП.
 9. Публикуване на информация за училищния бюджет и периодичното му отчитане в училищния сайт.
 10. Обособяване на компютърна работна зона в училищната библиотека – място, където учениците могат да работят самостоятелно и да използват наличните компютърни програми.

12.Използване на електронни книги.

 1. Поддържане на училищния интернет сайт. В световната мрежа сайта е лицето на училището. Училищния сайт е служител на 24 часово работно време.
 2. Организиране използване на софтуерни продукти, по отношение създаване на седмичното разписание на учебните занятия и графици на педагогическия персонал
 3. Представяне в електронен вариант на длъжностни характеристики на учители, класни ръководители, възпитатели и персонал.
 4. Използване на ИКТ в управлението на училището с цел повишаване ефективността на контрола.
 5. Осъществяване на маркетингови дейности и разширяване на „видимостта“ на училището чрез:

–   изпращане на електронна поща;

–   осъществане на обратна връзка;

–   изразявана на мнение;

–   написване на коментар;

–   попълване на онлайн анкети свързани с качеството на училищното образование,

т.е. подържане на постоянна обратна връзка с родители и общественост, получаване на актуална информация за техните желания.

 1. Повишаване имиджа на училището чрез различини е-инструменти като: предоставяне на актуална информация на родителите, местната общност; предоставяне на електронната поща на родители и евентуални бъдещи потребители за въпроси и мнения от тяхна страна; визуални методи като филми, фотографски снимки, клипове.
 2. Създаване на нови възможности при мениджмънта на училищната култура:

– по-голяма откритост и по-широко сътрудничеството, между педагогически персонал, ученици и родители (на основата на използване на различни Web инструменти);

–  въвличането на персонала и учениците в различните видове онлайн дейности;

– засилване на обратната връзка чрез използване на Web инструменти;

 1. Реализиране на управленски действия насочени към:

– обогатяване сайта на училището – той предоставя информация на родителите;

– провеждане на виртуални консултации с родители чрез чат, skype, e-mail (разговори и консултиране на родители в онлайн и офлаийн режим с представители на ръководството на училището,  класни ръководители и учители);

– създаване на специализиран форум за родители (на сайта на училището) – в него могат да се обсъждат проблеми, свързани с училищния живот на децата между самите родители, училищното ръководство и родителите;

– създаване на интернет страница или блог на паралелката и класния ръководител;

– развитие на системата на паралелковите електронни пощи с възможности за достъп от училищното ръководство.

На този етеп не се предвижда въвеждане на електронен дневник, но електронния дневник предстои да се въведе, чрез който родителите могат да постоянно да следят успеха на децата си и процеса на обучение.

 1. Използване на съвременни информационни и комуникационни технологии за е-администриране, с основна цел да се въведе „обща прозрачност, отчетност и намаляване на бюрократичнатата тежест, пред която са изправени служителите, което ще доведе до по-добро е-управление в рамките на училището”

Основни елементи:

– електронни документи и електронен документооборот;

– е-информация за учениците, включително и здравен статус;

–  училищен е-регистър за дипломи и свидетелства;

– продължаващо попълване на информации за успех, поведение и дейности в електронен формат;

– пълноценно използване на въведената е-финансовата отчетност, чрез програмни продукти осигуряващи финансовата дейност на училището (движение на средства, обработване на заплатите и финансови отчети).

 1. Поддържане на училищните сървъри.
 2. Участие в изпълнението на Стратегията за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020г.) като училище:

– свързано с оптична мрежа към опорната образователна мрежа;

– обхванато от електронна платформа за е-обучение

– с внедрена цялостна информационно-управленска система;

– използващо образователно съдържание в училище, обезпечено с електронни помагала;

– използващо видеолекции и образователни филми, качени в образователни портали на МОН;

– използващо широкообхватно мултимедийни образователни материали;

– използващо лицензиран софтуер — опе­рационни системи, офис пакети, среди за програмиране, антивирусен и графичен соф­туер, специализиран софтуер и др.;

– максимално използващо обучителни сайтове, програми и системи за самообучение;

– провеждащо мерки за борба с интернет пристрастеността в подрастващите;

– редовно провеждащо обучение и допълваща квалификация по ИКТ умения и под­готовка на талантливи ученици в сферата на ИКТ;

– създаващо и споделящо добри педагоги­чески практики с ИКТ средства (внедряване на ИКТ в класната стая като част от процеса);

– участващо в устойчивата световна тенденция в развитието на средствата за информатизация – миг­рацията към така наречените „облачни“ технологии и възползвайки се от преимущества на облачните технологии за ефективно използване на техни­ческите средства и информационните ресурси, намаляване на средствата за разработка и експлоата­ция на системите, възможност да се осигури високо ниво на защита и др.Това ще позволи включване в образователния процес на лични компютърни устройства на педагози, обучаващите се и техните родители.

– осигуряващо комуникации между педагогическата колегия, с възмож­ност активно да обсъждат, използват, усъвършенстват разработваните методики, технологии, средс­тва за обучение, да споделят педагогически опит.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ефективното използване на ИКТ предполага, че:

– съществено се съкращават времевите и други разходи на участниците в образователния процес за решаване на едни или други задачи;

– повишава се нагледността, емоционалната наситеност на образователната дейност, моти­вацията на обучаващите се;

– решават се образователни задачи, които е невъзможно или нецелесъобразно да се решат без използване на ИКТ.

 

 

 1. V. ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
 1. Средства от бюджета на училището
 2. Дарения от спонсори
 3. Кандидатстване по проекти
 4. Собствен труд и труда на родителите за осъществяване на вътрешни текущи ремонти и естетизиране на помещения

 

Използването на делегиран бюджет, като модел на финансиране и управление на финансовите ресурси в системата на училищното образование, е положителна стъпка за нашето училище.

Финансовите ресурси ще бъдат насочени към постигане на целите на училищната образователната политика. През петгодишния период по изпълнение на стратегията ще разчитаме на поетапното увеличение на средствата за образование.

Увеличението на финансовите средства вероятно ще бъде съпроводено с усилване на фокуса върху резултатите и подобряване на ефективността за използване на ресурсите и обвързване финансирането на училището с постигането на целите и задачите за качествено образование, с включване на повече фактори, определящи различия в разходите на един ученик, във формулата за разпределение на средствата, включване на елементи като качество на обучението, посещаемост и брой на завършилите ученици в модела на разпределение на средствата в системата.

Размера на финансиране ще продължи да зависи от броя ученици към първа дата на съответната година и ще претърпи корекция спрямо брой ученици към 01.10. на годината.

Извън единните разходни стандарти можем да разчитаме на средства  за:

– учебници и учебни помагала;

– капиталови разходи;

– спорт;

– добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане;

– добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата за учениците в редовна форма на обучение;

– средствата по национални програми за развитие на образованието;

– всички други целеви средства, за които има отделно регламентиран ред и условия за разпределение.

Средствата за СБКО и квалификация на учителите (извън тази по Национална програма „Квалификация“) са включени в единните разходни стандарти.

Средства ще постъпват при въвеждане на втори стълб (основан на системата за кариерно развитие на педагогическите кадри) и трети стълб (основан на мястото на училището в национална рейтинг-скала) на системата за диференцирано заплащане на труда на педагогическите кадри.

Увеличение на приходите ни ще се реализира от кандидатстването ни по различни проекти.

Заплащането на труда на учителите и служителите в училището ще се извършва съгласно вътрешните правила за работна заплата.

Нашите усилия ще бъдат насочени към:

Подобряване на механизмите за контрол, отчетност и отговорност при управлението на финансовите ресурси на ниво училище.

Повишаване на капацитета ни за оползотворяване на средства от Европейския съюз.

Ефективно и прозрачно използване на средствата по национални и европейски програми, което означава усвояване на ресурсите по предназначение, за добре планирани проекти с истинска европейска добавена стойност и по-добро постигане на целите като цяло.

Осигуряване на условия за родителско и гражданско участие и информираност в управленската и финансовата дейност на училището. Училищния бюджет и изпълнението му ще се публикува на училищната интернет страница.

 Училището оперативно ще управлява ресурсите си въз основа на тази 5-годишна стратегия за развитие (с права, делегирани му от общината в областта на бюджета, човешките ресурси и разпореждането с МТБ), и ще извършва вътрешна оценка на приноса на всеки учител и на резултатите постигнати от учениците.

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ:

Дейност финансиране срок
1 Изработване и утвърждаване на цялостна концепция за провеждане на образователния процес – учебен план и програми, Етичен кодекс, методически обединения и комисии, план-прием, целодневно обучение. Делегиран бюджет до 15.09. на всяка година
2 Обновяване и оборудване на класни стаи и кабинети. Делегиран бюджет и външно финансиране постоянен

 

3 Изграждане на специализиран кабинет за приобщаващо и подкрепящо образование. Делегиран бюджет,

финансиране от община

До 2019 – 2020 уч. година
4 Изграждане на съоръжения за различни видове спорт. Делегиран бюджет постоянен
5 Участие в квалификационни форми на педагогическия състав. Делегиран бюджет, постоянен
5 Разработване, спечелване и реализиране на национални и европейски проекти. Фондове на ЕС, община, дарения постоянен
6 Продължаване на работата по програма „Без свободен час“ Министерство на образованието и науката постоянен
7 Развиване на традициите за съвместни тематични изяви с читалище „Просвета“, с. Любен Каравелово Смесено финансиране постоянен
8 Продължаване на традицията за провеждане на благотворителни Коледни и Великденски изяви в хоспис,,Асклепий“, с. Водица Дарения всяка учебна година
9 Провеждане на вътрешноучилищно езиково състезание и участие в общински, регионални и национални  състезания Делегиран бюджет, самофинансиране през всяка учебна година
10 Провеждане на традиционен училищен спортен празник, участия в районни и общински спортни състезания, участие в международен проект „Move Week“. Делегиран бюджет, 129 ПМС постоянен

 

 Училището оперативно ще управлява ресурсите си въз основа на тази 5-годишна стратегия за развитие (с права, делегирани му от общината в областта на бюджета, човешките ресурси и разпореждането с МТБ), и ще извършва вътрешна оценка на приноса на всеки учител и на резултатите постигнати от учениците.

Настоящата Стратегия за развитие на училището през периода 2018/2019 – 2021/2022 година е приета с Протокол № 13 / 04.09.2018 г. г. от заседание на педагогическия съвет проведено на 04.09.2018 г.

Заключение

Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година , както и в случаи на значителни промени в организацията на работа в училището или на нормативните актове за средно образование.

 Със стратегията за развитието на училището са запознати всички членове на колектива , ученици и родители.

 1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 • Срок за изпълнение на тази стратегия са  учебните 2018-2022 години.
 • Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година и в случаи на значителни промени в организацията на работа в училището или на нормативните актове за ПУО.
 • Със стратегията за развитието на училището са запознати всички членове на колектива, учениците, родителите, РУО – Варна