Защита на личните данни на ОУ ИВАН ВАЗОВ с. Любен Каравелово съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).