С Решение № 584  на Министерски съвет от 20.08.2020 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2020/2021 година, училище „Иван Вазов“, село Любен Каравелово получи статут на иновативно училище.
Проектът, който училището ще реализира в рамките на 2 поредни учебни години (2020 – 2022г.) е

„Зелена работилничка за учене“

Цел на иновацията

Овладяване на  на знанията и компетентностите чрез  използване на  интерактивна и адаптивна обучителна система, проектен подход и „обучение чрез правене“. Подобряване на логическо, креативно мислене на учениците. И като резултат – да се повиши успехът на участниците и интересът им към училищния живот и учебен процес. Учениците да придобият конкретни умения за решаване на нестандартни задачи, да се справят с учебни предизвикателства, да бъдат решителнии отговорни.

Описание на иновацията

Стартирането на иновацията е по  нов учебен предмет за учениците от 2. клас – “Зелена работилничка за учене ”. По проекта ще бъдат включени 20 ученици от един клас. Участието им по проекта е с  продължителност  2  учебни години, като втората година надгражда знанията от предходната. Залагаме на  използване  на интерактивна форма за обучение по Околен свят, която комбинира знания и компетентности и от Компютърното моделиране, Изобразителното изкуство и Технологии и предприемачество. Тя адаптира нивото на сложност на учебния материал спрямо личните умения и възможности на всеки обучаем. Тази иновативна система ще позволи на всеки ученик да усвои материала, осъзнавайки собствения си принос в екипните дейности. Учениците ще изучават материал, който не е включен в текущата ни учебна програма, но определено представлява интерес за тях. В хода на проекта ще започнат своето обучение чрез наблюдение, практически опити , дейности, експерименти, извличане на информация , обощаване, анализ и презентиране на теми, свързани с природата в родния край, екотеми и др. През втората година ще надградят знанията и уменията чрез изследователски дейности, разработване на мултимедийни презентации, Ще работят по училищни проекти, което ще затвърди техните знания, умения и самочувствие и за насърчаване на предприемаческото мислене, основи на финансова грамотност и изграждане на екологична култура. Проява на инициативност и активност, поглед в бъдещето, решителност и постоянство за постигане на целите; желание за мотивиране на други хора и оценяване на техните идеи; съпричастност и грижа за хората и за света, поемане на отговорност и прилагане на етични подходи. Способността да се изработва визия за бъдещето и да се превръщат идеите в действия.

Пряко участие в работата с учениците ще вземе 1 учител в начален етап на основното образование от училище.Притежава висше образование и опит в работата по проекти. V ПКС – Специалност от висшето образование Начална училищна педагогика с ИТ – учител в начален етап – Опит в реализирането на проекти – С грижа за всеки ученик, Успех, Занимания по интереси

Очаквани резултати

Учениците  да подобрят своето самочувствие, удовлетвореност и креативно мислене. Развиват се творческото и критично мислене, насочено към психологическото и интелектуално израстване на децата; През 2ра година: Решаване на стандартни и нестандартни задачи. Научават се как и от къде да проучват информацията. Разработват и представят собствен проект. Идентифицират нужди и предизвикателства, които трябва да се решат, да се правят връзки и да се обединяват отделни елементи.

Учебна 2023/2024 година

Отчетени резултати