КОНТАКТИ: с.Любен Каравелово, община Аксаково, област Варна

Директор: Веска Донева, тел.088 594 4923,

Работно време на Директора –  7.30 ч.  – 16.00 ч. ,  почивка –  11.30 ч. – 12.00 ч.

Приемни дни:  Понеделник – 7.30 ч.  -8.30 ч. ; Сряда – 10.30 ч. -11.30 ч. и Четвъртък – 7.30 ч. – 8.30 ч.

Заместник-директор учебна дейност: Снежана Василева, тел. 087 894 3826

Заместник-директор административно-стопанска дейност: С. Георгиева, тел. 051103/227

еmail: info- 400093@edu.mon.bg

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО

ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН

(ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ)

            При изявено желание даден ученик да се обучава в дневна форма в електронна среда от разстояние се процедира по следния начин:

  1. По здравословни причини – подава се заявление (по образец или свободен текст) от родителя до директора на училището, в което учи детето за обучение на ученика в електронна среда от разстояние. Родителят попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Представя се медицински документ, удостоверяващ заболяването, издаден от експертна лекарска комисия или етапна епикриза. Комплектът документи се депозира в деловодната система на училището. Директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  2.  По желание на родител или ученик –  подава се заявление (по образец или свободен текст) за обучение на ученика в електронна среда от разстояние от родителя или ученика до директора на училището, в което учи детето. Родителят или ученикът попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Директорът представя становище за възможността на училището да предостави обучение в електронна среда, както и информация за успеха и активността на ученика през изминалата учебна година. Комплектът документи се  представя електронно в РУО – Варна от директора на училището. Комисия в РУО ги разглежда и дава разрешение или отказва обучението в дневна форма в електронна среда от разстояние. Ако становището е положително, директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ВАРНА

Линкове за сваляне : ДЕКЛАРАЦИЯ

                                            ЗАЯВЛЕНИЕ

Нашите цели:

Утвърждаване на училището като привлекателен образователно възпитателен, културен, спортен и информационен център на местната общност.

Осигуряване на знания и личностни умения у учащите се чрез квалифицирани учители с педагогически дарби и стремеж към иновации.

Грижа и внимание към всеки ученик, зачитане на човешкото достойнство, творчески подход за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света.

Ред и сигурност, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

КОНТАКТИ: с.Любен Каравелово, община Аксаково, област Варна

Директор: Веска Донева, тел.0885944923

Заместник-директор административно-стопанска дейност: С. Георгиева, тел. 051103/277

еmail: ou_vazov_lk@abv.bg