ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.

 

Издаден от министъра на образованието и науката

 

Състав на Обществения съвет към ОУ“Иван Вазов“ , съгласно заповед Ν

на Директора на училището:

 

Председател:   Милена Димова Стоянова – родител на ученик в III „а“ кл.

Секретар:          Дияна Иванова Димова-родител на ученик в III „а“ кл.

Членове:           1. Теодора Станева Христова- родител на ученик в II „а“ кл.

                              2.Денка Николаева Петрова- родил на ученици в III „а“ кл.

Резервни членове:

                           1.Василка Тунчева Костова- родител на ученик в II „а’’

                           2.Мария Маринова Димова- родител на ученик в V‘’б ‘’кл.