ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.

Издаден от министъра на образованието и науката

Състав на Обществения съвет към ОбУ“Иван Вазов“ ,

съгласно заповед на Директора на училището:

Председател:   Дияна Иванова Динкова

Секретар:          Валентина Станева

Членове:           1. Иванка Митева

                          2. Ивелина Мирчева

                          3. Теодора Василева

Резервни членове:

                           1. Галина Димитрова

                           2. Марина Иванова