ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.

Издаден от министъра на образованието и науката

Състав на Обществения съвет към ОбУ“Иван Вазов“ ,

съгласно заповед на Директора на училището:Председател:   Дияна Иванова Динкова

Секретар:          Женя Желязкова

Членове:           1. Ивелина Маринова

                          2. Ивелина Иванова

                          3. Десислава Димитрова

Резервни членове:

                           1. Гинка Иванова

                           2. Атанас Атанасов