Проект № BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Ръководител: Лидия Хаджистоева

Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.). Ръководител: Петър Петров

В изпълнение на дейностите по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, г-жа Лидия Хаджистоева и г-н Петър Петров проведоха методическо мероприятие. Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.