ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ – НВО 7 КЛАС

Директорът на училището създава организация, управлява и контролира процесите и дейности при провеждане на Националното външно оценяване за 7 клас, както и консултиране на учениците и родителите по темата. Дейностите по консултиране на учениците и родителите за провеждането на НВО 7 клас и участието на учениците при реализиране на държавния план-прием следва да стане по подходящ начин – обща родителска среща, родителски срещи с ученици и родители по паралелки, онлайн работни срещи или други.

За информиране на родителите и учениците от РУО-Варна е организирана допълнителна информационна среща на 16.05.2023 г. и 17.05.2023 г., както следва:

За родители с възможности за участие в срещата на 16.05.2023 г. от 17,00 ч. до 18,00 ч. /приблизително време/

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWExZGU0NjEtYTEzMy00YjcxLWI3ZTQtZDE5ZjM2Mzc2NWM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22420584ab-4eec-41c7-bb43-7364d0a6fdfd%22%2c%22Oid%22%3a%223852b526-321c-460d-af5d-48bab195b4d5%22%7d

 

За родители с възможности за участие в срещата на 17.05.2023 г. от 17,00 ч. до 18,00 ч. /приблизително време/

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWE1NjM4MGUtYTU2Zi00NWI3LTk4NmMtMjQ4ZjliN2M5NzU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22420584ab-4eec-41c7-bb43-7364d0a6fdfd%22%2c%22Oid%22%3a%223852b526-321c-460d-af5d-48bab195b4d5%22%7d

Уведомявам Ви, че на 10.05.2023 г. от 10.00 до 18.00 часа и на 11.05.2023 г. от 10.00 до 16.00 часа, в зала „Юнашки салон“, гр. Варна, бел. „Христо Ботев“, № 1 ще се проведе Панорама на средното образование Варна 2023, организирано от община Варна и РУО – Варна, на събитието са поканени да присъстват учители, родители и ученици.

Дати за провеждане на Национално външно оценяване (НВО)

Български език и литература – 13 юни 2023 г.

Математика – 16 юни 2023 г.

Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г.

 

Съобщение:

Уважаеми родители,

             Уведомяваме Ви, че на 17.01.2020 година /петък/ от 18.00 часа ще се проведат родителски срещипо класове от I до  VII в класните стаи на училище „ Иван Вазов“. Заповядайте!

На 17 май от 17,30 часа, ще се проведе родителска среща за учениците от седми клас, във връзка с предстоящото Национално външно оценяване.

От ръководството!